fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra den 18. februar 2021.

1. ALMINDELIGE BETINGELSER

1.1. Salg og levering kan alene ske i henhold til aftale med HeatSave A/S.

1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle leverede ydelser, der er bestilt af kunden. Salgs- og
leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler indgået med HeatSave A/S, med mindre der er indgået anden skriftlig
aftale herom.

1.3. Samtlige aftaler er underlagt salgs- og leveringsbetingelserne, når aftalen er accepteret af kunden.

1.4. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende uanset bestillingsform.

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1. Alle tilbud fra HeatSave A/S bortfalder, såfremt kunden ikke har accepteret tilbuddet indenfor 4 uger.

2.2. Enhver bestilling er først bindende for HeatSave A/S, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse eller
en leverance fra HeatSave A/S. I sidstnævnte tilfælde erstattes ordrebekræftelsen af den udstedte faktura.

2.3. Erklæringer afgivet til eller fra repræsentanter hos HeatSave A/S er først gældende fra det tidspunkt, hvor der
foreligger en bekræftelse fra HeatSave A/S.

3. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1. Alle priser angives i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms. Såfremt der er tale om forbrugerforhold, oplyses
prisen altid i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

3.2. Såfremt der sker ændringer i valutakurser, toldsatser, skatter eller afgifter m.v., og ændringerne medfører
dokumenterbare forøgede omkostninger for HeatSave A/S, er HeatSave A/S ikke bundet af det fremsendte tilbud.
HeatSave A/S er i dette tilfælde forpligtet til at orientere kunden herom og fremsende tilbud på ny med de ændringer,
som de forøgede omkostninger måtte medføre.

3.3. Alle ydelser forfalder til betaling i overensstemmelse med forhandleraftale, tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.
HeatSave A/S forbeholder sig retten til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med
2,0 % pr. påbegyndt måned.

3.4. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som kunden
måtte finde sig berettiget til, medmindre sådan er accepteret af HeatSave A/S.

3.5. Ved ændring af priser og merydelser vil kunden blive informeret over e-mail.

3.6. HeatSave A/S er berettiget til at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed, med mindre andet fremgår af tilbud
eller aftale.

4. LEVERING

4.1. Oplyste leveringstider er alene vejledende og fastsat efter HeatSave A/S’ bedste skøn.

4.2. Medmindre andet er aftalt, anses produktet for at være leveret på det tidspunkt, hvor produktet er overgivet til
kunden eller dennes selvstændige fragtfører.

4.3. I tilfælde af at HeatSave A/S, efter aftale med kunden, skal forestå installationsarbejder eller lignende, er
leveringstidspunktet fortsat som angivet i punkt 4.2.

4.4. For eventuel montering eller andre serviceydelser faktureres kunden efter medgået tid.

4.5. Forsinkelse, der kan tilregnes HeatSave A/S, kan ikke danne baggrund for erstatning, men alene berettige kunden
til ophævelse af parternes aftale. Kunden er kun berettiget til at ophæve parternes aftale i tilfælde af HeatSave A/S’
væsentlige forsinkelse. Ophævelse kan dog ikke ske, såfremt der allerede er sket levering af en del af det aftalte,
henholdsvis at levering af serviceydelser er påbegyndt.

4.6. Levering vil ske i henhold til Incoterms 2020 EXW (Ex Works) Helge Nielsens Allé 7, 3.A, 8723 Løsning, med mindre
andet er skriftligt aftalt.

5. PRODUKTINFORMATION

5.1. Enhver produktinformation herunder tegninger, specifikationer eller lignende, som er udleveret af HeatSave A/S
før eller efter aftalens indgåelse, forbliver HeatSave A/S’ ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives,
sælges eller på anden måde distribueres uden HeatSave A/S’ skriftlige tilladelse.

5.2. Enhver produktinformation oplyst af HeatSave A/S er alene at betragte som orienterende, og kun forpligtende i
det omfang HeatSave A/S udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

5.3. HeatSave A/S forbeholder sig retten til løbende at foretage konstruktionsændringer og produktforbedringer.

5.4. For allerede leverede produkter har kunden ikke krav på konstruktionsændringer eller produktforbedringer nævnt
i punkt 5.3.

6. KUNDENS FORPLIGTIGELSER

6.1. Kunden er ved levering forpligtiget til at foretage nøje undersøgelse af det leverede.

6.2. Kundens reklamation skal være skriftlig og skal være modtaget af HeatSave A/S senest 8 dage efter
leveringsdatoen, jævnfør punkt 4.2. Kunden skal anføre, hvori manglen består.

6.3. Kunden kan kun sende et produkt retur efter forudgående aftale med HeatSave A/S.

7. KUNDENS MISLIGHOLDELSE

7.1. Kundens misligholdelse af parternes aftale, herunder manglende betaling, berettiger HeatSave A/S til at hæve
fremtidige og igangværende aftaler samt at kræve erstatning.

8. HEATSAVE A/S’ FORPLIGTIGELSER

8.1. Såfremt kunden påviser mangler ved det leverede, forbeholder HeatSave A/S sig retten til at udbedre manglen,
kreditere kunden for de mangelfulde produkter, yde kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for produktet eller
foretage omlevering.

8.2. HeatSave A/S’ ydelse inkluderer ikke serviceeftersyn, med mindre skriftlig aftale herom er indgået.

8.3. Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. 

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

9. EJENDOMSFORBEHOLD

9.1. Heatsave A/S forbeholder sig ejendomsretten til alle solgte produkter, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til HeatSave A/S.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1. HeatSave A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos kunden eller tredjemand uden
hensynstagen til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel eller produktansvar.

10.2. Kundens anvendelse af det leverede produkt foregår på eget ansvar og risiko.

10.3. HeatSave A/S kan ikke gøres ansvarlig for fejl opstået på baggrund af kundens forkerte anvendelse eller
anvendelse i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produktets funktion.

10.4. HeatSave A/S er alene ansvarlig for påviste fejl eller forsømmelser udvist af dets ansatte.

10.5. Ovenstående punkt 10.1, 10.2, 10.3 gælder også for force majeure lignende tilfælde.

10.6. I tilfælde af force majeure skal HeatSave A/S uden ugrundet ophold, skriftligt underrette kunden. Begge parter
kan herefter skriftligt annullere den indgåede aftale, såfremt opfyldelse af aftalen ikke er mulig indenfor 3 måneder
fra ophævelsestidspunktet.

10.7. Erstatningskrav kan ikke overstige det fakturerede beløb.

11. PRODUKTANSVAR

11.1. HeatSave A/S hæfter kun for defekte produkter i det omfang dette følger af præceptiv lovgivning.

12. TRANSPORTERKLÆRING

12.1. HeatSave A/S er berettiget til at overdrage indgåede aftaler til tredjemand i henhold til indgåede aftale mellem
HeatSave A/S og kunden.

13. TVISTER

13.1. Enhver aftale indgået med HeatSave A/S er undergivet dansk lovgivning. Eventuelle tvister kan derfor kun indbringes for Retten i Horsens.

13.2. Skulle bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser være helt eller delvist ugyldige, påvirker dette
ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

14. ÆNDRING AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

14.1. HeatSave A/S forbeholder sig retten til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne, såfremt ændringerne er nødvendige for at efterkomme nye markeds- og lovmæssige krav.