fbpx

Betingelser for serviceabonnement

Disse betingelser er gældende fra den 13. september 2023.

1. Indledning

1.1. Tilbudet om serviceabonnement er gældende i et tre måneder beregnet fra den dag varmepumpen er installeret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder tilbudet om serviceabonnement automatisk.

1.2. Et serviceabonnement er først bindende, når den er godkendt af HeatSave A/S. Første afregning kan anses som bekræftelse på abonnement.

1.3. For at kunne tegne et serviceabonnement på luft til vand-varmepumper, skal der være et godkendt vandfilter installeret (min. 100 my).

2. Priser

2.1. Gældende priser fremgår til enhver tid på HeatSave A/S’s hjemmeside, eller på den fremsendte underskrevne serviceabonnement.

2.2. Aftalen prisreguleres en gang årligt i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

3. Betaling

3.1. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

3.2. Hvis abonnent ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke HeatSave A/S’s forhold, er HeatSave A/S berettiget i henhold til Renteloven at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker hvoraf der ikke beregnes moms.

3.3. Ved tegnelse af serviceabonnement skal der betales abonnement udregnet fra opsætningsdato til og med den pågældende måned. Betalingen skal ske efter vores gældende betalingsbetingelser.

3.4. Ved udsendelse af 1. rykker spærres kundens servicekonto og fordele. Efter udsendelse af 3. rykker anulleres kundens serviceabonnement med øjebliklig virkning og sagen overdrages til ekstern inkasso. Manglende betaling vil herefter medføre registrering som dårlig betaler.

4. Tilkald ved stop eller fejl på varmepumpe

4.1. Vores abonnementer indeholder gratis akut tilkald. Akut servicetilkald betyder, at der ikke betales for tilkald af servicetekniker, såfremt der er fejl på varmepumpen og dermed evt. driftsstop.

4.2. Reservedele er dækket af serviceabonnementet. Udskiftning af reservedele, der ikke kan henføres til den løbende slitage, men derimod henføres til udefrakommende forhold, herunder mangler ved el-installationen, uhensigtsmæssig dimensionering af el-installation, anlægskorrosion, kalk, lynnedslag, tilstoppet brugsvandsveksler, eller lignende, er ikke omfattet af ordningen.

4.3. Følgende arbejde er ikke dækket af serviceabonnementet:

  • Filtervedligehold – herunder adskillelse/rensning samt udskift.
  • Fejl på ekstern cirkulationspumpe.
  • Fejl opstået pga. manglende pasning, hærværk, brand, frost, korrosion, vandskade eller lynnedslag.
  • Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte varmepumpen efter serviceteknikerens anvisninger.
  • Tilkald ved manglende strøm eller vand på anlæg.
  • On-site indstilling og instruktion af klimastyringsanlæg.
  • Fejlbetjening/ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere.
  • Fejl skyldet defekte sikringer og el-installation.
  • Fejl skyldet manglende udluftning af radiatorer.
  • Fejl skyldet manglende overholdelse af service iflg. fabrikantens anvisninger.

4.4. Ved tilkald til arbejde eller situationer, der ikke er omfattet af abonnementet, vil arbejdsløn og kørsel blive faktureret.

5. Tilkaldeperioder og overvågning

5.1. Akuttelefon for tilkald kan tilgåes 24 timer i døgnet, alle ugens 7 dage, hele året rundt. Ved opkald til akuttelefon, skal der aflægges en besked til HeatSave. Beskeder aflyttes mindst 2 gange dagligt, hvorefter du vil blive kontaktet af enten HeatSave A/S eller serviceteknikeren.

5.2. Luft til vand varmepumperne overvåges af HeatSave A/S hvor der fortages logning, historik af database og fjernsupport på pumperne. Ved fejl på anlægget bliver abonnenten kontaktet af HeatSave A/S enten telefonisk eller via. email. Gennemgang af anlæg sker dagligt.

6. Ansvarsbegrænsninger

6.1. HeatSave A/S erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige købers samlede betaling for varen.

6.2. HeatSave A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

6.3. HeatSave A/S kan ikke holdes til ansvar ved ”for stort” elforbrug grundet fejlindstilling af anlæg

7. Ansvarsfrihed – force majeure

7.1. HeatSave A/S hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for HeatSave A/S direkte kontrol (for eksempel, men ikke begrænset hertil, strejke, forsynings- og leveringvanskeligheder som følge af sygdoms- og virusudbrud (epidemier og pandemier), arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkelse, mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra underleverandører, forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel eller transportuheld, krig, valutarestriktioner, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller – standsning i øvrigt), og som er egnet til at forsinke eller hindre levering, eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for HeatSave A/S end forventet.

7.2. Dersom HeatSave A/S bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler HeatSave A/S i henhold til betingelserne, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består.

8. Misligholdelse

8.1. Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser eller dennes undladelse af at foretage de påpegede og nødvendige forebyggende foranstaltninger.

8.2. Ved ophævelse af serviceabonnement frafalder den udvidet garanti på produkterne.

9. Opsigelse

9.1. Opsigelse af dit serviceabonnement kan ske med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode og skal ske til HeatSave A/S enten pr. telefon 70 60 56 25 eller mail til kontakt@heatsave.dk.

9.2. Aftalen kan til enhver tid opsiges af hver af parterne med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

10. Ejerskifte

10.1. Aftalen er fortsat gældende selvom der i serviceperioden er ejer- eller beboerskifte.

10.2. Overdrages ejendommen, kan den nye ejer normalt indtræde i aftalens rettigheder og forpligtelser, såfremt ny ejer opfylder de almindelige betingelser for at blive omfattet af aftalen.

10.3. Ved ejerskifte, skal serviceabonnementet underskrives på ny af nye ejer.

11. Afgørelse af tvister

11.1. Tvister mellem kunden og HeatSave A/S afgøres efter dansk ret.

12. Ikrafttræden og ændring, samt øvrige

12.1. HeatSave A/S er berettiget til, når som helst, at ændre disse betingelser. Seneste version kan altid findes på www.heatsave.dk.